CSOK 10+10 feltételei – igénylés mente vagyis minden amit tudni szeretne róla

Össze szedtük a CSOK 10+10 feltételeit, hogy Önnek ne kelljen több helyről beszereznie az információkat. A következőkben lépésről – lépésre megnézheti, hogy magára nézve tudja-e azokat a feltételeket teljesíteni ami CSOk -hoz szükséges, így már látni fogja érdemes lesz-e belekezdeni vagy inkább más lakáshoz jutási lehetőséget fog választani.

A CSOK 10+10 a Magyar Közlöny 2016. évi 16. számában jelent meg. Igénylő és támogatott személy lehet, minden olyan 3 vagy több gyermekes család mindkét szülője, aki a feltételeknek megfelel és nagykorúságát elérte.

hirdetes

A kamattámogatott hitelt Magyarország területén lévő lakás építéséhez vagy vásárlásához lehet felvenni hitelintézeten keresztül.

A CSOK 10+10 kamatairól bővebben

A kamattámogatott kölcsönt az állam 25 évre nyújtja a kölcsönt felvevőknek, úgy, hogy 5 évente a kamat változhat. A felvett kölcsön nem haladhatja meg a 10 millió forintot és hitelintézet által nyújtott kölcsön mellé igényelhető. A forint alapú kölcsönnél minden forint elszámolásban történik, így a kamat, a költségek és a törlesztés is.

A hitelintézet csak olyan kamatot állapíthat meg, amely 1 éves keresztül állandó. Az ügyleti kamat éves mértékénél az ÁKK Zrt. közleménye az irányadó.

A hitelintézet a kamat mértékét mindig a kamatperiódus fordulónapján alkalmazhatja. A kölcsön ügyleti kamatát a hitelintézet egyoldalúan nem módosíthatja, ezért némiképpen biztonságosnak mondhatjuk ezt a típusú hitelt.

CSOK 10+10 feltételek
CSOK 10+10 feltételek, majdnem olyan egyszerű, mint egy cica simogatása

Mely esetekben nem lehet a CSOK-hoz kölcsön felvenni?

Lakás-előtakarékossági szerződés alapján folyósított kölcsönre és áthidaló kölcsönre, meglévő kölcsön kiváltásához, lejárt tőketartozás rendezésére. Nem vehet fel kölcsönt az, aki a KHR rendszerben rögzítésre került és korábbi tartozását nem rendezte. Ha egy éven túl megtörtént a tartozás rendezése, akkor minden további nélkül felveheti a támogatott hitelt. A NAV felé semmilyen tartozással nem rendelkezhet, hiszen ebben az esetben sem jár a hitel és fontos a büntetlen előélet megléte is.

A CSOK 10+10 esetében igen sok kitételnek kell megfelelni, nézzünk ezek közül egy párat
A kölcsönt 6 hónapon belül mindenképpen el kell kezdeni felhasználni, ha ez nem történik meg, akkor a támogatott elesik a támogatástól.

Új lakásépítés, bővítés vagy korszerűsítés esetén mindenképpen egy bekerülési költséget tartalmazó költségvetést kell a hitelintézet felé benyújtani. Amíg ezt a költségvetést nem fogadja el a bank, addig a folyósítás sem történik meg.

Az utolsó kölcsönrész folyósításáig a következő dokumentumokat kell a hitelintézetben bemutatni: használatbavételi engedély, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt. Az igényelt kamattámogatás évenkénti összegét a hitelintézet minden évben megküldi a kedvezményezett részére, így tájékoztatva őt a meglévő hitelről.

CSOK 10+10 lakáshitel feltételei
CSOK 10+10 lakáshitel feltételei

Mi történik pontosan a hitel felvételénél

A CSOK 10+10 igénylése esetén a hitelintézet átnyújtja a kamattámogatást igénylő személynek a miniszteri tájékoztatót, amely tartalmazza a hatályos lakástámogatási feltételeket és mindazoknak a hivatalos dokumentumoknak a listáját, amelyek bemutatása nélkül a hitelt nem folyósítják. Ha az állami adóhatósági vizsgálat során megállapításra kerül, hogy a támogatott hitel felvétele jogosulatlan volt, akkor a támogatott személynek a Ptk. szerinti késedelmi kamatokkal növelt értéken kell a hitelt visszafizetnie.

A CSOK-ról összegszerűen

A családok otthonteremtési támogatásánál az új lakás építésénél vagy az új lakás vásárlásánál a következő összeghatárokkal kell számolni:

 • 1 gyermek esetén 600 000 Ft
 • 2 gyermek esetén 2 600 000 Ft
 • 3 vagy 4-5-6 vagyis amikor is legalább 3 gyermeke van 10 000 000 Ft az összeghatár.

A CSOK 10+10 úgy érhető el, hogy az igénylő felveszi a 10 millió forintos kamattámogatott hitelt és egy másik hitelt is igényel a hitelintézettől, amely szintén 10 millió forintos lehet. A második 10 millió forintos hitelnél azonban figyelni kell arra, hogy ott már nem beszélünk kamattámogatott hitelről, így a bank által meghatározott és felajánlott kamatok az irányadóak.

Miként kell figyelembe venni a gyerekszámot a kedvezményes hitelnél?

 • egyedülálló igénylő és a vele egy háztartásban élő gyermek, vagy gyermekek, akik vele is költöznek az új ingatlanba
 • házastársak esetén a közös gyermekek és a nem közös gyermekek egyaránt
 • fiatal házaspár esetén a közös gyermek, vagy gyermekek, a nem közös gyermekek és a kamattámogatott hitelcél elérése érdekében vállalt gyermekek

A vállalt gyermekek esetében nagyon fontos, hogy a születést követően a hitelintézet felé azonnal be kell mutatni a születési anyakönyvi kivonatot, a lakcím igazolványt és az adóigazolványt. Amennyiben a gyermek halva született akkor a tényt igazoló dokumentumot, hiszen a halva születés is beleszámít a vállalt gyermekszámba.

Néhány szó az általános hitel feltételekről

A hitel igénylésekkor egy nyilatkozatot kell kitölteni a hitelintézetnél, ahol az igénylő hozzájárul adatai közléséhez a Kincstár, a kormányhivatal és a NAV felé. Az adatok kötelező megadása az összes igénylőre és a velük költöző gyermekekre is kötelező érvényű.

Ezek az adatok a következők:

 • név,
 • születési név,
 • anyja neve,
 • születési hely és idő,
 • állampolgárság vagy hontalan jogállás,
 • lakcím, értesítési cím,
 • személyi azonosító,
 • adóazonosító jel.

Fontos, hogy a megadott adatok valódiságát a NAV, Kincstár, a hitelintézet is ellenőrizheti, erre is vonatkozik a nyilatkozat. Vizsgálhatják az adatok valódiságát, az igénybevétel jogszerűségét, a felhasználás szabályszerűségét. Ezekre az ellenőrzésekre akár az otthonában is sor kerülhet.

Mely ingatlanokra lehet felvenni a CSOK kedvezményt?

 • minden olyan megkezdett építkezésre, amelyre 2008 július 1-ei napon vagy azután állították ki az építési engedélyt. Ezt az építésügyi hatóság által kiállított dokumentummal kell igazolni.
 • minden olyan új lakásra, amelyet valamely gazdálkodó szervezet természetes személy részére épít. Itt fontos,hogy érvényes használatbavételi engedély legyen, vagy a használatbavétel tényét igazoló hatósági bizonyítvány,vagy egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének tényét igazoló hatósági bizonyítvány.
 • még épülőben lévő gazdálkodó szervezet által építendő lakásra is fel lehet venni a hitelt abban az esetben, ha a szükséges építési engedélyeket bemutatják, amely 2008. július 1. és 2016 január 1. közötti vagy 2016. január 1. után építési tevékenységet jelentenek be az új lakásra. Természetesen ebben az esetben nem a bekerülési költséget veszik alapul, hanem a vételárat.

Mekkora hasznos alapterületekkel kell számolnunk, egyéb szabályok a bentlakással kapcsolatban

Építhető vagy vásárolható lakás hasznos alapterülete:

 • egy gyermek esetén minimum 40 négyzetméter
 • két gyermek esetén minimum 50 négyzetméter
 • három vagy több gyermek esetén minimum 60 négyzetméter

Építhető vagy vásárolható egylakásos lakóépület esetén:

 • egy gyermek esetén minimum 70 négyzetméter
 • két gyermek esetén minimum 80 négyzetméter
 • három vagy több gyermek esetén minimum 90 négyzetméter

Az igénylőkkel együtt költöző gyermeknek minimum 10 évig az ingatlanban kell élniük, életvitelszerűen lakniuk, de ez alól persze akadnak kivételek. Bentlakási kötelezettség a következő esetekben nem terheli a gyermeket illetve az igénylőt:

 • a gyermek a tanulmányai folytatása érdekében nem a támogatott személlyel egy lakásban él
 • a támogatottat vagy annak gyermekét hosszabb távon orvosi kezelés alatt tartják és tartósan egészségügyi intézményben kezelik
 • ha a támogatott személy munkavállalása miatt maximum 5 évig másik településen kényszerül élni
 • ha közeli hozzátartozó hosszabb ápolása miatt nem tartózkodik az ingatlanban
 • nagykorú gyermek elköltözése esetén, ide tartozik, ha időközben a kiskorú gyermek nagykorúvá vált és emiatt hagyja el az ingatlant.

Eljárási szabályok

A kamattámogatott kölcsönt csak olyan hitelintézettől lehet felvenni, amely vállalja a rendeletben foglalt kötelezettségeket. A hitelintézet végzi a kölcsön folyósítását, a jogosultság megállapítását és a központi költségvetéssel való elszámolást is. Már a kölcsön felvételekor kötelező a hitelintézetnek a feltételeket ellenőrizni, csak ezután kezdheti meg a kölcsön folyósítását.

A hitelintézet a kamattámogatott kölcsön felvételekor nem számíthatja fel az értékbecslői díjat és helyszíni szemle díját. A hitelelbírálásért a kölcsön összegének 1,5%-át, maximum 30.000 Ft-ot számolhat fel az igénybevevőnek. A hitelintézet felé a kérelmet – új lakás vásárlása esetén – az adásvételt követő 120 napon belül kötelező benyújtani. Építés esetén a fentiekben már ismertetett hatósági bizonyítványokat, igazolásokat.

A benyújtás napjának az számít, amikor a hitelintézethez minden hivatalos dokumentum hiánytalanul megérkezett. Amennyiben az igénylőnek a 120 nap alatt nem sikerül az összes hivatalos iratot benyújtani, úgy a kamattámogatott hitel felvételének lehetősége elvész.

A hitelintézet megtagadhatja a kamattámogatott hitel felvételét, ha hitelt érdemlően bizonyítja, hogy az igénylő fél saját erőből is meg tudja valósítani a hitelcélt.
A nem magyar állampolgárok esetében évente január 31-ig igazolni kell a tartózkodási engedély jogosultságát, és ha bármilyen változás történik azt 8 napon belül köteles jelezni a pénzintézet felé.

Mi a teendő abban az esetben, ha a hitel  kérelmet elutasítják?

Amennyiben a hitelintézet elutasítja a hitelkérelmet, úgy azt csak alapos indokkal és írásbeli tájékoztatás keretei között teheti meg. A hivatalos tájékoztatásban szerepelnie kell az indoknak, mégpedig úgy, hogy a rendelet szerinti feltételeket is megjelöli. Amennyiben ezzel nem értünk egyet, úgy 15 napunk van arra, hogy a kormányhivataltól a megfelelés megállapítását kérjük. A kormányhivatal ezzel egyidejűleg megkeresheti írásban is a hitelintézetet és bekérheti a megállapítást alátámasztó összes hivatalos iratot.

Végezetül ejtsünk pár szót a folyósításról

Új lakás építése esetén a készültségi foknak megfelelően és mindig utólag történik a folyósítás. Ezt a hitelintézet személyesen a helyszínen is ellenőrizheti, és ott kérheti azonnal a számlák bemutatását is. A legutolsó részletet akkor utalják ki, habemutatásra kerül a hitelintézet felé a következő dokumentumok egyike:

 • használatbavételi engedély
 • használatbavétel tudomásulvételét igazoló hivatalos dokumentum

azaz a lakás a lakhatási igények kielégítésére tökéletesen alkalmas.

Amennyiben saját erő is be lett vonva az építkezésbe, úgy a folyósítás csak akkor kezdődhet meg, ha az önerő már elfogyott és ezt igazolják is az érintettek a hitelintézet felé.

Új lakás vásárlása esetén a támogatási szerződés megkötését követően azonnal sor kerül a folyósításra, amely egy összegben történik. A vásárlásnál az előleg fizetése történhet készpénzben is, de ez maximum a teljes vételár 10%-a lehet.

Rate this post

Egy hozzászólás ehhez: “CSOK 10+10 feltételei – igénylés mente vagyis minden amit tudni szeretne róla

 1. Helló Hitel Keresők,

  Szüksége van egy sürgős kölcsön induló vállalkozások, az adósság hitel? vesz egy autót vagy egy házat? Ha igen aggódj, nem több, kínálunk mindenféle hitel alacsony és megfizethető kamatláb 2,5%, fedezet nélkül, és anélkül, hitel ellenőrzés. Vissza hozzánk, ha szüksége van egy kölcsön az alábbi információkat.

  Kapcsolat E-mail: jkim007042@gmail.com

  Van egy rossz hitel?
  Szüksége van pénz a számlák befizetése?
  Mit kell kezdeni egy új üzlet?
  Van befejezetlen projekt kéznél a rossz finanszírozás?
  Szüksége van pénz befektetni néhány területen a specializáció, amely hasznot te? és nem tudod, mit kell tenni.

  Ajánljuk az alábbi alatti hitelek,
  személyi kölcsön [a biztonságos és nem biztonságos]
  üzleti hitelek [biztonságos és nem biztonságos]
  kombinált hitelek
  diákok hitel
  konszolidációs hitelek, és még sokan mások.

  1. Teljes nevek: ——
  2. Ország: ———–
  3. Állami: —————
  4. Kapcsolat Cím: ——-
  5. A hitel összege Szükséges: ——
  6. a kölcsön időtartama ——–
  7. Havi jövedelem: —————-
  8. Közvetlen telefonszám: ———–

  EMAIL: [jkim007042@gmail.com]
  Üdvözlettel,
  Mrs. Jenny Kim.

Vélemény - hozzászólás hozzáadása